Regulamin Serwisu NOVA FINANCES Sp z o.o.

I. Ogólne warunki

 1. Serwis działający pod adresem novafinances.pl (dalej zwana „NOVA”) jest prowadzony przez NOVA FINANCES Sp z o.o. REGON: 520500556, NIP: 7011059928, ul. ALEJE JEROZOLIMSKIE, nr 100, WARSZAWA, kod 00-807
 2. Pod pojęciem towaru rozumie się inwestycje deweloperskie prezentowane na stronie internetowej novafinances.pl.
 3. Informacje o towarach prezentowanych w NOVA nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Treści prezentowane w NOVA stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert przez Inwestora.
 4. Do korzystania z NOVA niezbędne są: komputer lub inne urządzenie o podobnych funkcjach (np. tablet, smartfon) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Firefox, Chrome, Internet Explorer lub Opera w wersji nie starszej niż z 2010 r., a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

II. Zasady przesyłania informacji o chęci zainwestowania

 1. Inwestor może przesyłać informację o chęci zainwestowania 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem strony internetowej NOVA.
 2. Po założeniu indywidualnego profilu Inwestor wybiera inwestycję i składa propozycję inwestycyjną za pośrednictwem funkcji dostępnych na stronie nowafinances.pl. Po przesłaniu propozycji Inwestor otrzymuje e-mailem potwierdzenie otrzymania informacji o chęci zainwestowania w projekty deweloperskie przez NOVA.

III. Ochrona danych osobowych

 1. NOVA przetwarza dane osobowe podawane przez Inwestora przy rejestracji profilu na stronie NOVA lub przy składaniu propozycji inwestycyjnej.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez NOVA zgodnie zasadami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz z przepisów krajowych.
 3. Administratorem danych osobowych jest spółka NOVA FINANCES Sp z o.o. REGON: 520500556, NIP: 7011059928, ul. ALEJE JEROZOLIMSKIE, nr 100, WARSZAWA, kod 00-807
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest kontakt w następujących formach: – e-mail: kontakt@novafinances.pl
 5. Dane osobowe, przekazywane podczas rejestracji profilu na stronie NOVA lub przy składaniu oferty inwestycyjnej, mogą być przetwarzane w celu założenia konta (profilu) na stronie, składania propozycji inwestycyjnych oraz ewentualnie obsługi złożonej propozycji. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniający NOVA do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy. W zakresie w jakim dane osobowe znajdą się w dokumentach księgowych, będą przetwarzane w celach i granicach wynikających z ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W pewnych sytuacjach dane będą mogły być przetwarzane również w celach archiwalnych (dowodowych) na potrzeby wykazania w przyszłości określonych faktów, a także w celu oferowania Inwestorowi bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług NOVA, a także produktów i usług firm współpracujących z Księgarnią. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uprawniający do przetwarzania danych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów NOVA.
 6. W ramach struktury organizacyjnej NOVA jako administratora, dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy. Odbiorcami danych mogą natomiast być: (i) partnerzy NOVA, z którymi współpracuje ona łącząc produkty i usługi, (ii) działające na rzecz NOVA firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, ubezpieczeniowe, (iii) firmy kurierskie i pocztowe, (iv) podmioty obsługujące płatności elektroniczne.
 7. Dane osobowe Inwestora nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe Inwestora będą przetwarzane przez okres realizacji inwestycji, regulowanych odrębnymi przepisami oraz do czasu wygaśnięcia obowiązku NOVA przechowywania dokumentów księgowych.
 9. W związku z przetwarzaniem przez NOVA danych osobowych, Inwestorowi przysługuje prawo do: (i) dostępu do danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych); (ii) sprostowania (poprawienia) danych; (iii) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie; (iv) ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych); (v) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli odbywa się ono na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; (vi) przeniesienia danych do innego administratora.
 10. Inwestor uprawniony jest do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie przez danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.
 11. Dane osobowe przekazywane są NOVA w sposób dobrowolny. Niepodanie wymaganych przez NOVA danych sprawi jednak, że Inwestor nie będzie mógł założyć konta na stronie, a przez to dokonywać w nim przesłania informacji o chęci zainwestowania.
 12. NOVA nie zamierza profilować danych osobowych ani w inny sposób podejmować decyzji związanych z osobą Inwestora na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

IV. Postanowienia końcowe

 1. NOVA dokłada należytej staranności, aby zamieszczane w NOVA informacje o proponowanych inwestycjach jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przy realizacji inwestycji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 grudnia 2021 r.
 4. NOVA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie novafinances.pl. W przypadku wyrażenia chęci na złożenie oferty na inwestycję złożonych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.
Rejestracja